Realizacja projektu w roku szkolnym 2016/2017

1. Projekt edukacyjny to zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjalistów lub wykraczać poza te treści.

3. W Zespole Szkół Nr 2: Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 4 projekt edukacyjny będzie realizowany podczas zajęć lekcyjnych.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego;
- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

- wykonanie zaplanowanych działań;

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Projekt edukacyjny będzie realizowany przez wszystkich nauczycieli uczących w klasach trzecich.

6. Tematy projektu edukacyjnego ustalają nauczyciele - opiekunowie projektu

7.Realizacja projektu.

Osobą odpowiedzialną za zebranie wszystkich tematów w obrębie danej klasy jest wychowawca.

Każdy nauczyciel uczący w klasach trzecich przygotowuje do 15 lutego 2017 r. tematy projektów w poszczególnych klasach. (marekroman@vp.pl)

 8. Realizacja projektu edukacyjnego rozpoczyna się od 01.03.2017 r. i trwa do 10.05. 2017 r.– publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego: 1 czerwca 2017 r. (czwartek) - rozpoczęcie o godz. 11:00

9. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

10. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna projektu edukacyjnego informację o udziale ucznia w realizacji tego projektu, zawierający rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany i temat projektu.

11. Realizacja projektu edukacyjnego wpływa na ocenę końcową z zachowania.

Koordynator projektu

Marek Dolatowski

Karta projektu edukacyjnego


Tematy projektów edukacyjny 2016/17