Realizacja projektu w roku szkolnym 2015/2016

1. Projekt edukacyjny to zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjalistów lub wykraczać poza te treści.
3. W Gimnazjum nr 4 projekt edukacyjny będzie realizowany podczas zajęć lekcyjnych.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
- wybranie tematu projektu edukacyjnego;
- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
- wykonanie zaplanowanych działań;
- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Projekt edukacyjny będzie realizowany przez wszystkich nauczycieli uczących w klasach trzecich.
6. Tematy projektu edukacyjnego ustalają nauczyciele – opiekunowie projekt
7. Realizacja projektu.
- Osobą odpowiedzialną za zebranie wszystkich tematów w obrębie danej klasy jest wychowawca.
- Każdy nauczyciel uczący w klasach trzecich przygotowuje do 15 marca 2016 r. tematy projektów w poszczególnych klasach. (marekroman@vp.pl)
8. Realizacja projektu edukacyjnego rozpoczyna się 07.04.2016 r., trwa do 12.05. 2016 r.– publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego w środę 18 maja 2016 r.
9. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
10. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna projektu edukacyjnego informację o udziale ucznia w realizacji tego projektu, zawierający rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany i temat projektu.
11. Realizacja projektu edukacyjnego wpływa na ocenę końcową z zachowania.

Koordynator projektu: Marek Dolatowski

Karta projektu edukacyjnego


Tematy projektu edukacyjnego